Privacyverklaring

1. De Zorgheuvel hecht veel waarde aan de bescherming van de haar toevertrouwde persoonsgegevens. In dit document is het privacy beleid vastgelegd waarin helder en transparant informatie wordt gegeven hoe wordt omgegaan met persoonsgegevens.

2. De Zorgheuvel doet er alles aan om de privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Zorgheuvel houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt onder andere met zich mee dat wij in ieder geval:

a. Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.

b. Verwerking van de persoonsgegevens beperkt blijft tot alleen die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

c. Aan betrokkenen uitdrukkelijke toestemming vragen voor de verwerking van persoonsgegevens, behoudens in de gevallen die overeenkomstig het doel zijn, dan wel rechtstreeks voortvloeien uit de wet.

d. Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van de persoonsgegevens gewaarborgd is.

e. Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt, dan wel voortvloeit uit de wet.

f. Op de hoogte zijn van de rechten van betrokkenen omtrent de persoonsgegevens en deze respecteren.
 

3. De Zorgheuvel is verantwoordelijk voor de juiste verwerking van de verstrekte persoonsgegevens. Indien er na het doornemen van dit privacy beleid, of in algemenere zin, er nog vragen zijn hierover kan contact met De Zorgheuvel worden opgenomen.
 

4. Welke persoonsgegevens? De Zorgheuvel verwerkt de volgende persoonsgegevens zoals die worden aangeleverd:
naam, voorletters, geboortedatum, BSN, (post)adres, e-mail adres, telefoonnummer.


De Zorgheuvel verzamelt en bewerkt niet alleen ‘normale’ persoonsgegevens maar komt – als gevolg van de aard van de bedrijfsactiviteiten – ook in aanraking met een beperkt aantal medische gegevens van de klanten. Deze medische gegevens vallen onder de bijzondere persoonsgegevens, zoals vermeld in artikel 9 AVG.
 

5. Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens? 
Persoonsgegevens worden door de Zorgheuvel verwerkt ten behoeve van een juiste bedrijfsvoering van de Zorgheuvel, zodat de klanten op optimale wijze van de juiste zorg kunnen worden voorzien.
 

6. Verstrekking aan derden. 
De gegevens die aan de Zorgheuvel ter beschikking worden gesteld voor verwerking, kan aan een derde partij worden verstrekt indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doelstelling, dan wel verplicht is op grond van de wet. De Zorgheuvel zal geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) worden uiteraard de nodige afspraken gemaakt om de beveiliging van persoonsgegevens te waarborgen.

De Zorgheuvel verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
 

7. Minderjarigen
De Zorgheuvel verwerkt alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
 

8. Medische gegevens
Indien de Zorgheuvel als gevolg van de aard van haar zorgverlening medische gegevens worden verstrekt, dan worden deze medische gegevens slechts bewaard voor de duur van de zorgovereenkomst.
 

9. Bewaartermijn
De Zorgheuvel bewaart persoonsgegevens van haar klanten niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, nl. het verlenen van 24-uurs zorg aan klanten, en wel gedurende de duur van de zorgovereenkomst. Op basis van artikel 7:454 BW bewaart de Zorgheuvel de bescheiden gedurende vijftien jaren, te rekenen vanaf het tijdstip waarop zij zijn vervaardigd, of zoveel langer als redelijkerwijs uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit.
 

10. Beveiliging
De Zorgheuvel heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo zijn onder meer de volgende maatregelen genomen;

a. Alleen personeel van de Zorgheuvel heeft toegang en heeft een geheimhoudingsverklaring getekend.

b. Gegevens worden veilig opgeslagen in goed beveiligde ruimtes en digitaal in een online Elektronisch Cliënten Dossier waarbij beheer en gegevensopslag centraal geregeld is.

c. De ruimtes waar computers, server en archiefkasten staan, zijn afdoende beveiligd tegen inbraak (o.m. met camera’s en alarm).
 

11. Ingeval van een datalek zal de Zorgheuvel zo spoedig mogelijk de Autoriteit Persoonsgegevens en betrokkenen informeren.
 

12. Rechten omtrent je gegevens.
Eenieder heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens, voor zover dat niet in strijd is met enige wettelijke bepaling. Tevens kan eenieder bezwaar maken.
 

13. Klachten
Mochten er klachten zijn over de verwerking van persoonsgegevens vragen we hierover met ons contact op te nemen. Kom je hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens , dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.
 

14. Als je naar aanleiding van onze privacy verklaring nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op: info@dezorgheuvel.nl.

Waarom kiezen voor De Zorgheuvel?

Gekwalificeerde en betrokken zorgverleners.
Aandacht en hulp die 100% aansluit bij uw zorgbehoefte.
Gratis en zorgvuldige intake.
Geen wachttijden.
Hulp bij aanvragen PGB.
Landelijke dekking.

Nieuws & Actueel

» lees verder